Fejléc

J

A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE 

 

 

  1.  BEVEZETŐ ÉNEK 

A gyülekezet adventi éneket énekel, például: 

Dallam: Istentől el nem állok 337 

Várj, ember szíve, készen, Várd Isten Harcosát, Ki üdvösséged lészen, És békességet ád. Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok, Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok ő. 

Jól készítsétek útját, A Vendég már közel! Mi néki gyűlölt, utált, Azt mind vessétek el! A völgyből domb legyen. Hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus megjelen.  (140,1–2) 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: Ámen. 

Lelkész: imádságot, azután bevezetést mond. 

  3.  ÉNEK 

Saját dallam: 131 

Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója. Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!  (131,l) 

  4.  IGEOLVASÁS 

Próféciák a Megváltóról: 1Móz 3,15; 22,18; Ézs 9,1.5; Mik 5,1; Zak 9,9; Mal 3,1; Mt 3,1.3; Jn 1,26. 

  5.  ÉNEK 

Saját dallam: 133 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael! Ím, fogságból kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!  (133,1) 

vagy: 

Dallam: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben 72 

Kitárom előtted szívem, Ó, jöjj, légy vendégem nekem! Üdv és élet forrása vagy, Békességet, erőt te adj! Ha gond és bánat porba von, Ó, térj be hozzám, Jézusom!  (147,1) 

  6.  IGEOLVASÁS 

A próféciák beteljesülése: Jn 3,16; 2Kor 1,20. 

  7.  ÉNEK 

Dallam: Hirdetek tinéktek 159 

Kiről a próféták Jósoltak régóta, Végre megjelentél, Világ Megváltója, Légy üdvözölve már! Híveidnek nyája Téged nagy szomjan vár.  (159,2) 

  8.  IGEOLVASÁS 

Augustus császár rendelete: Lk 2,1–5. 

  9.  ÉNEK 

Saját dallam: 157 

Egy zsenge rózsatőről Vessző sarjadt, nemes. Ének zeng rég időből: Jesszének ága ez! S ím, bimbó nyílt hegyén Dermesztő hideg télben, Éj kellős közepén.  (157,1) 

vagy: 

Dallam: Elküldötte az Úr 132 

Jó hír, nagy örömhír: Megújul a világ. Kihajt Dávid törzsén A csodálatos ág, A megígért virág. (132,2) 

  10.  IGEOLVASÁS 

Jézus születése: Lk 2,6–7. 

  11.  ÉNEK 

Saját dallam: 167 

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. Nincs fent más, csak a drága, szent pár, Várja, gyermeke alszik-e már. Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál! 

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját, Szerte hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett! 

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma hozzád, Békét, életet és reményt ád. Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!  (167,1–3) 

  12.  IGEOLVASÁS 

Angyali jelenés a pásztoroknál: Lk 2,8–12. 

  13.   ÉNEK 

Saját dallam: 150 

Mennyből jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, jer, halljátok, Mert nagy örömöt hirdetek, Méltán ujjong ma szívetek. 

A Megtartó ma született, Ég-föld örül ma veletek. Egy ártatlan kis csecsemő, Egész világ üdve lesz ő.  (150,1–2) 

  14.  IGEOLVASÁS 

Dicsőség a magasságban Istennek: Lk 2,13–14. 

  15.  ÉNEK 

Saját dallam: 158 

Krisztus Urunknak áldott születésén, Mondjunk angyali dalt megjelenésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen Zengett ekképpen: 

A magasságban dicsőség Istennek, Békesség légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek És nemzetségnek!  

(158,1–2) 

  16.  IGEOLVASÁS 

Menjünk el mind Betlehembe: Lk 2,15. 

  17.  ÉNEK 

Saját dallam: 163 

Fel útra, ti hívek, Ujjongva, vidáman, Ó, jertek, ó, Jertek, vár Betlehem! Ott született meg angyalok Királya: Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk az Urat!  

(163,1) 

vagy: 

Dallam: Mennyből jövök most hozzátok 150 

Ó, jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal bemenjünk, Hogy lássuk, mit ad Istenünk Ő szent Fiában minekünk!  (150,6) 

  18.  IGEOLVASÁS 

Megtalálták a kisgyermeket a jászolban: Lk 2,16. 

  19.  ÉNEK 

Saját dallam: 161 

Ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jézus, üdvösségem. Elhoztam minden kincsemet, Mit ingyen adtál nékem: A szívem, lelkem, életem, Ó, fogadd tőlem kedvesen, Ne szolgáljon, csak téged!  

(161,1) 

vagy: 

Saját dallam: 156 

Jöjj, Isten népe, áldjuk őt, A mindenség Urát, Kitárta a menny ajtaját, Elküldte szent Fiát, Elküldte szent Fiát. 

Jön Atyja szívéről közénk, És gyengén, szegényen Ott fekszik kicsiny gyermekként A jászolbölcsőben, A jászolbölcsőben.  

(156,1–2) 

  20.  IGEOLVASÁS 

A pásztorok beszéde Jézusról: Lk 2,17–19. 

  21.  ÉNEK 

Dallam: Kit sok boldog pásztor dicsért 152 

Jertek, hívek, Jézus elé, Betlehem kis jászla felé, Jertek, Jézus drága nevét Áldja vígan szívünk, szánk!  (138,1) 

vagy: 

Dallam: Ó, én lelkem, mért csüggedsz el 341 

Ujjongjon ma szív és lélek, Amikor zengve szól Az angyali ének, S áthat minden messzeséget Hírhozó égi szó: Isten emberré lett!  (162,1) 

  22.  IGEOLVASÁS 

A pásztorok hazatértek: Lk 2,20. 

  23.  ÉNEK 

Saját dallam: 151 

Hadd zengjen énekszó, Fel, égig ujjongó, Jászolágyon szunynyad Az édes Megváltó, Ott fénylik ő, az új nap, Kit várva vártunk rég. Kezdet ő és vég, Kezdet ő és vég.  (151,1) 

vagy: 

Dallam: Hirdetek tinéktek 159 

Hívek, jertek, zengjünk Vígan halleluját! Ő nyitja meg nékünk Mennyország kapuját. Már itt békességet És egykor a mennyben Ő ád üdvösséget.  (159,6) 

  24.  BEFEJEZÉS 

Zárószó vagy igehirdetés 

 

Ha az igehirdetés szószékről történik, utána énekvers énekelhető, például: 153,3; 161,6; 166,3. 

 

Imádság 

Csendes imádság 

Miatyánk 

Áldás 

  25.  BEFEJEZŐ ÉNEK 

Dallam: Krisztus Urunknak áldott születésén 158 

Ó, örök Isten, dicső Szentháromság, Szálljon mireánk tőled világosság! Távozzék tőlünk bűn és szomorúság, Légyen vidámság!  (158,6) 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu