Fejléc

D

A MINDENNAPI ISTENTISZTELET 

ÉNEKVERSES RENDJE 

 

 

  1.  ÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: Ámen. 

Lelkész:  Uram, nyisd meg ajkamat, 

      hogy hirdesse szám a te dicséretedet! 

Gyülekezet: hálaadó énekverset énekel: 

Saját dallam: 61 

Dicsértessék, Uram, Örökké szent neved, Hogy ez ideiglen Gondomat viselted! Méltatlanságomat, Úristen, nem nézted. Hogy így megtartottál, Hála legyen néked!  (61,1) 

vagy: 

Saját dallam: 40 

Jer, dicsérjük Istent Szívvel, szájjal, lélekkel, Ki nagy, dicső dolgot Cselekszik mindenekkel, Ki bölcsőnktől fogva Mindeddig eltartott, És számtalan jókkal Minket elárasztott!  (40,1) 

vagy: 

Saját dallam: 54 

Mind adjon hálát Istennek, Ki él e földön lenn, Mint mennyben angyalseregek Őt zengik szüntelen.  (54,l) 

  3.  ZSOLTÁR 

Lelkész: zsoltárt olvas. 

 

Zsoltárok a 18–37. énekszám alatt. 

 

Gyülekezet: a Szentháromságot dicsőítő énekverset énekel: 

Dallam: Adjunk hálát az Úrnak 336 

Dicsőség az Atyának, Dicsőség egy Fiának S a drága Szentléleknek: Az egy örök Istennek!  (Bcs: 15,8) 

vagy: 

Dallam: Ó, jöjj, teremtő Szentlélek 231 

Dicsőség a mi Atyánknak S megdicsőült szent Fiának A Szentlélekkel egységben, A földön és a mennyekben!  (231,6) 

  4.  IMÁDSÁG 

  5.  IGEOLVASÁS 

  6.  IGEHIRDETÉS 

  7.  DICSÉRET 

Gyülekezet:  Istent, Krisztust dicsőítő éneket vagy énekverset énekel bejelentés szerint. 

  8.  BEFEJEZÉS 

Lelkész: befejező imádságot olvas. 

Gyülekezet: könyörgő énekverset énekel: 

Dallam: Gondviselő édes Atyám 346 

Ó, mi kegyelmes Krisztusunk, Ki vagy nekünk igazságunk, Békességünk és váltságunk, Jusson hozzád imádságunk!  (196,1) 

vagy: 

Dallam: Ó, felséges Atya Isten 91 

Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten, tarts meg minket, Add meg ma is kenyerünket! 

A te áldott szent Fiadért, Mi Urunk, Jézus Krisztusért, Légy kegyelmes ő kedvéért!  (91,7–8) 

vagy: 

Dallam: Úr Jézusunk, fordulj hozzánk 279 

Ó, teremtő Atya Isten, Ki Úr vagy földön és mennyben, Bűneinkben tekints reánk, Légy könyörülő jó Atyánk!  (248,1) 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondják a Miatyánkot. 

Lelkész: áldást mond. 

Gyülekezet: Ámen. 

(Ének) 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu