Fejléc

B

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELET
LITURGIKUS RENDJE 

 

A szövegeket a lelkész és a gyülekezet mondhatja vagy énekelheti. 

A kottás rendek a 14–16. énekszám alatt. 

 

  1.  KEZDŐÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet:  Ámen. 

Lelkész: bevezető zsoltárt olvas. 

Gyülekezet:  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 

  3.  BŰNVALLÁS 

Lelkész:  Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 

Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

Lelkész: bűnvalló imádságot olvas. 

Gyülekezet:  Uram, irgalmazz! 

      Krisztus, irgalmazz! 

      Uram, irgalmazz! 

  4.  KEGYELEMHIRDETÉS, ISTEN DICSŐÍTÉSE 

Lelkész:  kegyelmi igét olvas, azután ezt mondja: 

      Dicsőség a magasságban Istennek! 

Gyülekezet: És a földön békesség, és az emberekhez jóakarat! 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondja a következő dicséretet: 

      Dicsérünk és áldunk téged, 

      imádunk, és hálát adunk neked 

        a te nagy dicsőségedért, 

      Úr Isten, mennyei Király, 

      mindenható Atya Isten! 

        Úr Jézus Krisztus, 

      valóságos Isten, 

      az Atya Egyszülöttje, 

        Isten Báránya, 

      aki elveszed a világ bűnét, irgalmazz nekünk, 

      aki elveszed a világ bűnét, hallgass meg minket, 

        aki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! 

      Mert egyedül te vagy szent, 

      egyedül te vagy az Úr, 

        egyedül te vagy fenséges, Jézus Krisztus, 

      a Szentlélekkel együtt, 

      az Atya dicsőségében. 

        Ámen. 

 

A dicséret helyett a gyülekezet dicsőítő énekverset énekelhet bejelentés szerint. 

Nagypénteken a dicsőítés elmarad. 

 

  5.  RÖVID IMÁDSÁG 

  6.  IGEOLVASÁS 

Lelkész:  Szentírási igét olvas, azután ezt mondja: 

      Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. 

Gyülekezet: Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Böjtben a halleluja elmarad, helyette: Ámen. 

 

vagy: 

Lelkész:  Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké! 

Gyülekezet: Áldunk téged, Krisztusunk! 

 

A vasárnapi és ünnepi szentigék jegyzéke a 776–777. oldalon. 

 

  7.  HITVALLÁS 

Lelkész: Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondják a hitvallást, mégpedig az 

Apostoli hitvallást: 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

  Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

vagy 

a Níceai hitvallást: 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

  8.  IGEHIRDETÉSI ÉNEK 

  9.  SZÓSZÉKI SZOLGÁLAT 

Lelkész:  apostoli üdvözlet, 

      alapige-olvasás, 

 

      igehirdetés, 

      imádság. 

Gyülekezet:  az igehirdetéshez illő énekverset énekel bejelentés szerint vagy a következő énekverset: 

Dallam: Jézus Krisztus, itt vagyunk 274 

Jézus, a te beszéded Teremjen jó gyümölcsöket, Szent igéd és Szentlelked Ítélje meg bűneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban!  (283,3) 

Lelkész:  hirdetés, 

      szószéki áldás. 

  10.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

  11.  ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 

  12.  AZ ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE 

 

Ez a befejezés elmarad, ha a gyónás közvetlenül csatlakozik az általános könyörgő imádsághoz. 

 

Lelkész és gyülekezet: 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 

és ne vígy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól, 

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen. 

Lelkész: az ároni áldást mondja. 

Gyülekezet: Ámen. 

Gyülekezet:  Befejező énekverset énekel a kitűzött énekszám szerint vagy: 

Saját dallam: 291 

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk, Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.    (291,1) 

vagy: 

Dallam: Áldunk téged, Istenünk 42 

Téged áldunk, Istenünk. Téged dicsér szolgálatunk. Életünk tiéd legyen! Hálát mondjon minden napunk! Bűntől, bajtól védj te meg! Áldd meg, óvd meg népedet!  (42,3) 

vagy: 

Dallam: Jöjj le hozzánk, jer közénk 284 

Áldd meg, édes Istenünk, Bejöttünket, kimentünket! Jó s balsorsban légy velünk, Add meg napi kenyerünket! Áldj meg csendes végórával, Mennyben örök boldogsággal.  (292,3) 

vagy: 

Dallam: Jertek, boldog énekszóval 112 

Örök Isten, áldj meg minket, Legyen őrző gondod ránk! Te vezessed lépteinket: Te vagy áldó, jó Atyánk. Tereád vár minden nép: Te vagy út és békesség. Szeretettel nézz a földre! Neved áldjuk mindörökre.  (293) 

 

 

Gyónás 

 

  13.  GYÓNÁSI ÉNEK 

  14.  A GYÓNÁS BEVEZETÉSE 

 

Ez a bevezetés elmarad, ha a gyónás közvetlenül csatlakozik az általános könyörgő imádsághoz. 

 

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. 

Bevezető imádság 

(Gyónási beszéd) 

  15. GYÓNÁSI IGEOLVASÁS 

Lelkész:  Hallgassuk meg a Tízparancsolatot! 

      Ezt mondja az Úr: 

      Én vagyok az Úr, a te Istened. 

      Ne legyen más istened! 

      Ne vedd hiába Istened nevét! 

      Szenteld meg az ünnepnapot! 

      Tiszteld atyádat és anyádat! 

      Ne ölj! 

      Ne paráználkodjál! 

      Ne lopj! 

      Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 

      Ne kívánd felebarátod házát! 

      Ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát! 

  16.  GYÓNÁSI KÉRDÉSEK, GYÓNÓ IMÁDSÁG 

Lelkész:  Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre! 

      Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint: 

      Testvérem az Úrban! 

      Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? 

        Felelet: Vallom. 

      Bánod-e igazán bűneidet? 

        Felelet: Bánom. 

      Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 

        Felelet: Megbocsátottam. 

      Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? 

        Felelet: Igyekezem. 

      Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? 

        Felelet: Hiszem. 

Lelkész:  Legyen néktek a ti hitetek szerint! 

      Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért! 

Lelkész és gyülekezet: Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. 

  17.  FELOLDOZÁS 

  18.  A GYÓNÁS BEFEJEZÉSE 

 

Ez a befejezés elmarad, ha az úrvacsora közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz. 

 

Hálaadó imádság 

Miatyánk 

Áldás 

Hálaadó ének 

 

 

Úrvacsora 

 

19. AZ ÚRVACSORA BEVEZETÉSE, ISTEN IMÁDÁSA 

Lelkész: Az Úr legyen veletek! 

Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

Lelkész: Emeljük fel szívünket! 

Gyülekezet: Felemeljük az Úrhoz! 

Lelkész: Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 

Gyülekezet: Méltó ez és igaz! 

Lelkész:  Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy (...) ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 

Gyülekezet:  Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene! 

      Dicsősége betölti a mennyet és a földet! 

      Hozsánna a magasságban! 

      Áldott, aki jön az Úr nevében! 

      Hozsánna a magasságban! 

20. MIATYÁNK, SZERZÉSI IGÉK 

21. ÚRVACSORAVÉTEL 

Gyülekezet:  Krisztus, Isten Báránya, 

      ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 

      Krisztus, Isten Báránya, 

      ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 

      Krisztus, Isten Báránya, 

      ki a világ bűnét hordozod, add nekünk békédet! 

      Ámen. 

Lelkész:  úrvacsoravételre készítő imádságot olvas, azután ezt mondja: 

      Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 

Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

Lelkész: Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához! 

Gyülekezet:  az úrvacsoravétel közben úrvacsorai éneket énekelhet. 

22. AZ ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE 

Lelkész: Az Úr legyen veletek! 

Gyülekezet: És a te lelkeddel! 

Lelkész: Áldjátok az Urat, mert jó! 

Gyülekezet: És örök az ő irgalma! 

Lelkész: hálaadó imádságot olvas, azután ezt mondja: 

      Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Lelkész: Adjunk hálát az Úrnak! 

Gyülekezet: Istennek legyen hála! 

Lelkész: az ároni áldást mondja. 

Gyülekezet: Ámen. 

Gyülekezet:  hálaadó énekverset énekel a kitűzött énekszám szerint. 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu