Fejléc

K

A PASSIÓI ISTENTISZTELET RENDJE 

 

 

  1.  BEVEZETŐ ÉNEK 

Dallam: Jézusom, ki bűnös lelkem 418 

Jézus, e világ bűnéért Ki meghalni eljöttél, S tévelygő nyájad üdvéért Önként áldozat lettél; Ki kész voltál ontani vért Ádám romlott fiaiért: Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba! 

Vigasztaljon gyötrődésed, Midőn bűntudat gyötör, Támogasson csüggedésed, Kétség, baj reám ha tör. Verejtéked hűvösítsen, Segítőm, ha senki nincsen: Kérlek, halálod ára Rajtam ne veszszen kárba!  (203,1–2) 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: Ámen. 

Lelkész: imádságot, azután bevezetést mond. 

  3.  ÉNEK 

Saját dallam: 204 

Jézus, szenvedésedről Mostan elmélkednem, Erőt, áldást menynyekből Lelked adjon nékem! Jelenj meg most szívemnek Ama nagy kínodban, Mellyel voltál lelkemnek Orvosa holtodban!  

(204,1) 

  4.  IGEOLVASÁS 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a főpapi tanács határozata, Júdás árulása. 

  5.  ÉNEK 

Dallam: Mennynek, földnek Teremtője 96 

Ó, egyetlenegy segítőm, Uram Jézus, irgalmazz, Légy velem, én Üdvözítőm, A gonosztól oltalmazz, Hiszen te értem jöttél, Érettem is véreztél!  (83,2) 

  6.  IGEOLVASÁS 

Az utolsó vacsora, Péter fogadkozása. 

 

  7.  ÉNEK 

Dallam: Ó, Jézus, amikor sokan 461 

Ó, Jézus, tövises az út. Nézd, elveszünk a cél előtt! De új elszánást, új erőt Ád a te töviskoszorúd! 

Ó, Jézus, oly sötét az éj. Mindhalálig hűségesen, Nem lankadva egy percre sem, Őrt állni, kérünk, te segélj!  (461,2–3) 

  8.  IGEOLVASÁS 

Jézus tusakodása a Gecsemáné kertjében. 

  9.  ÉNEK 

Dallam: Teljes minden éltemben 426 

Lelkem, vigyázz, készülj fel, Istent buzgón kérve; Váratlan ne érjen el A kísértés éje. Ki nem kész, hogy nehéz Próbáját megállja, Bűnnek lesz szolgája.  (441,1) 

  10.  IGEOLVASÁS 

Jézus elfogatása. 

  11.  ÉNEK 

Saját dallam: 422 

Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh A bűnösök útjára. Ó, segíts, Jézusom, Őriző pásztorom, Hogy ne jussak romlásra! Te adtál drága vért Elveszett juhokért. Viselj gondot a nyájra!  

(422,1) 

  12.  IGEOLVASÁS 

Jézus a főpap előtt. 

  13.  ÉNEK 

Saját dallam: 198 

Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél, Ilyen keményen hogy megítéltettél? Mi bűnt találtak benned és mi vétket, Kik elítéltek? 

Én, én okoztam minden szenvedésed. Bűneim vittek keresztfára téged. Mindazt, mit Jézus, eltűrtél helyettem, Én érdemeltem.  

(198,1+3) 

  14.  IGEOLVASÁS 

Péter megtagadja Jézust. 

15. ÉNEK 

Saját dallam: 385 

Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet; Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed, Úr Jézus! 

Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd, én megint Csak várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus!  (385,1+4) 

  16.  IGEOLVASÁS 

Jézus Pilátus előtt. 

  17.  ÉNEK 

Saját dallam: 402 

Mélységes mélyből kiáltunk Hozzád, irgalmas Isten. Ó, hallgass meg, kérünk, ne hagyj Elveszni bűneinkben! Ha te mindazt számba veszed, Amit vétettünk ellened, Ki állhat meg előtted?   (402,1) 

vagy: 

Dallam: Ne szállj perbe énvelem 412 

Ó, töröld el én vétkem, Irgalmas, jó Úristen; Szent Fiad véréért könyörülj énrajtam! Tebenned van bizalmam.  (412,3) 

  18.  IGEOLVASÁS 

Jézus megcsúfolása. 

  19.  ÉNEK 

Saját dallam: 200 

Ó, Krisztusfő, sok sebbel Meggyötrött, vérező, Te szúró tövisekkel Megkoronázott Fő, Fény, dicsőség volt részed, Most gúnyt űznek veled. Megcsúfolt és lenézett Szent Fő, köszöntelek.    (200,1) 

  20.  IGEOLVASÁS 

Jézus megfeszítése. 

  21.  ÉNEK 

Saját dallam: 365 

Paradicsomnak te szép élő fája, Ó, drága Jézus, Istennek Báránya, Te vagy lelkünknek igaz Megváltója, Szabadítója. 

Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, Hogy megbocsássuk mi is a bűnöket Mindeneknek, kik ellenünk vétettek, És elestenek!  (365,1+3) 

  22.  IGEOLVASÁS 

Jézus halála. 

 

23. ÉNEK 

Saját dallam: 188 

Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk megholtál, A keresztfa oltárán Nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál minket. Adj békességet, Ó, Jézus, ó, Jézus!  (188,3) 

  24.  IGEOLVASÁS 

Jézus sírba tétele, a sír lepecsételése. 

  25.  ÉNEK 

Dallam: Ó, Krisztusfő, sok sebbel 200 

Nagy irgalmadat áldom, Te legdrágább barát, Hogy értem keresztfádon Te haltál kínhalált. Adj erőt érted élnem Itt hálás hűséggel, S ha elérkezik végem, Tebenned érjen el!  (200,3) 

  26.  BEFEJEZÉS 

Zárószó vagy igehirdetés 

 

Ha az igehirdetés szószékről történik, utána énekvers énekelhető, például: 201,6; 205,2; 208,5. 

 

Imádság 

Csendes imádság 

Miatyánk 

Áldás 

  27.  BEFEJEZŐ ÉNEK 

Dallam: Jézus, Istennek Báránya 194 

Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél: Néked, néked Szívből hálát adunk, Holtig, holtig híveid maradunk!  (194,6) 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu